Dostawca usługi dostępu do Internetu NET-COM Tomasz Łaguna deklaruje następujące dane, dotyczące jakości Usługi:

1. Czas oczekiwania na przyłączenie do Sieci – do 2 dni.
2. Czas oczekiwania na aktywację – 0 dni.
3. Czas oczekiwania na połączenie z Biurem Obsługi Abonenta – 30 s.
4. Czas usuwania przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi – nie dłuższy niż 24 godziny od chwili uzyskania o nich informacji przez Dostawcę.
5. Liczbę uszkodzeń Sieci przypadających na 100 łączy – 0,8.
Dostawca nie wprowadza ograniczeń w dostępie ani korzystaniu z Usługi, innych niż jednoznacznie określone w Umowie, Regulaminie.
Dostawca wprowadza następujące procedury w celu pomiaru ruchu i organizacji w Sieci:
a) zautomatyzowana analiza obciążenia ruchem wybranych elementów Sieci w czasie rzeczywistym,
b) interwencja serwisu technicznego w przypadku awarii,
c) eliminacja przekazu komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu Sieci lub Usług,
d) przerwanie lub ograniczenie świadczenia Usługi na zakończeniu Sieci z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu Sieci lub Usług.